22. 6. 2023
Usnesení shromáždění delegátů konané dne 15. června 2023
  1. Shromáždění delegátů   s c h v a l u j e :

1.1. Program shromáždění delegátů.

1.2. Mandátovou komisi ve složení: Mgr. Pavla Bjalončíková, Marie Voláková a Šárka Mesiačková.

1.3. Návrhovou komisi ve složení: Petr Swaczyna, Jiří Mojžíšek a Miroslav Hynar.

1.4. Ověřovatele zápisu: Jaroslava Iházová a Hana Plašilová.

1.5. Zprávu o činnosti družstva.

1.6. Zprávu kontrolní komise.

1.7. Zprávu mandátové komise.

1.8. Řádnou účetní závěrku za rok 2022.

1.9. Rozdělení hospodářského výsledku – účetní ztráty za rok 2022 zaúčtováním na účet 413 Ostatní kapitálové fondy

1.10. Opravy a modernizace níže uvedených panelových domů ve vlastnictví družstva v letech 2023 – 2025:

Orlová – Lutyně, Vnitřní čp. 733

Orlová – Lutyně, Masarykova tř. čp. 741

Orlová – Lutyně, Kpt. Jaroše čp. 781

Orlová – Lutyně, Lesní čp. 813

Orlová – Lutyně, Lesní čp. 814

Orlová – Lutyně, Osvobození čp. 819

Orlová – Lutyně, Osvobození čp. 821

Orlová – Lutyně, Masarykova tř. čp. 850

Orlová – Lutyně, Masarykova tř. čp. 851

Orlová – Lutyně, Osvobození čp. 875

Orlová – Lutyně, Masarykova tř. čp. 1006

Orlová – Lutyně, Masarykova tř. čp. 1008

Orlová – Lutyně, F. S. Tůmy čp. 1207.

1.11. Financování oprav domů dle bodu 1. 10. úvěry v celkové výši maximálně do výše 39 700 tis. Kč s tím, že výše úvěrů připadající na jednotlivé domy bude upřesněna dle výsledků výběrových řízení na realizaci jednotlivých akcí. Úvěry budou čerpány na základě jednotlivých úvěrových smluv uzavřených během let 2023 - 2025.

1.12. Zajištění úvěrů zástavním právem k nemovitostem - bytovým domům, směnkou, případně zárukou ČMZRB.

1.13. Zprávu návrhové komise.   

    2. Shromáždění delegátů   p o t v r z u j e :

2.1. Rozhodnutí o vyloučení z družstva pana ................. a zamítá námitku proti vyloučení z družstva usnesením představenstva č. 69-9/5 ze dne 4. 4. 2023.

    3. Shromáždění delegátů   u k l á d á :

3.1. Delegátům informovat přiměřeným způsobem samosprávy o průběhu a usnesení shromáždění delegátů.